ICFs definition av coaching

Coaching är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential.

icflogocl

Vad innebär det att arbeta enligt ICF:s riktlinjer för coaching?

 

ICF är världens största yrkesförbund för coacher. Certifieringssystemet har som syfte att säkerhetsställa kvalitén på coaching runt om i världen i enlighet med ICF:s etiska standarder och de 11 kärnkompetenserna. Det finns tre nivåer av certifiering ACC, PCC och MCC som var och en ställer specifika krav på vad som måste uppnås för just den specifika certifieringsgraden.

ACC, Associate Certified Coach: 60 utbildningstimmar, 10 mentorstimmar, 100 timmar klientcoaching

PCC, Professional Certified Coach: 135 utbildningstimmar, 10 mentorstimmar, 750 timmar klientcoaching

MCC, Master Certified Coach: 200 utbildningstimmar, 10 mentorstimmar, 2500 timmar klientcoaching

Vad innebär de 11 kärnkompetenserna?

Etablera grunden

1.Följa etiska riktlinjer och professionell standard

Förståelse av coachingetik och normer samt förmåga att tillämpa dem på ett lämpligt sätt i alla coachingsituationer.

 

2.Etablera coachingöverenskommelsen

Förstå vad som krävs i det specifika coachingmötet och komma överens med klienter om coachingprocessen och coachingrelationen.

Skapa den ömsesidiga relationen

 

3.Skapa tillit och närhet till klienten

Förmågan att skapa en trygg, stödjande miljö som leder till fortlöpande ömsesidig tillit och respekt.

 

4.Coachingnärvaro

Förmågan att vara fullt närvarande och skapa en spontan relation med klienten – använder en öppen, flexibel och tillitsfull stil.

 

5.Aktivt lyssnande

Förmågan att fullständigt fokusera på vad klienten säger och inte säger, förstå innebörden i vad som sägs i förhållande till klientens önskemål och att stödja klienten i att uttrycka sig.

 

Kommunicera effektivt

6.Kraftfulla frågor

Förmågan att ställa frågor som ger den information som behövs för att på bästa sätt gagna coachingrelationen och klienten.

 

7.Direkt kommunikation

Förmågan att kommunicera effektivt under coachingsamtalen och att använda språket så att det har störst positiv effekt på klienten.

 

Underlätta lärande och resultat

8.Skapa medvetenhet

Förmågan att integrera och korrekt utvärdera information från olika källor och göra tolkningar som hjälper klienten att bli medveten och därmed uppnå överenskomna resultat.

 

9.Utforma handlingar

Förmågan att tillsammans med klienten skapa tillfällen för kontinuerligt lärande, under coachingen och i arbetsliv/privatliv och att vidta nya åtgärder som mest effektivt leder till överenskomna resultat

 

10.Planera och sätta mål

Förmågan att utveckla och underhålla en effektiv coachingplan tillsammans med klienten.

 

11.Hantera framsteg och ansvarstagande

Förmågan att hålla fokus på det som är viktigt för klienten och att lägga ansvaret för att agera hos klienten.

 

Läs mer om vad det innebär att vara Professionell ICF coach på ICF Sveriges hemsida alternativt på ICFs Globala hemsida.